W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu ogłasza nabór kandydatów do programu ERASMUS+

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu ogłasza nabór kandydatów do programu ERASMUS+

Informujemy, że w związku z uczestnictwem WSHE w Programie Erasmus+ studenci Administracji, Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomii mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2015/16 na uczelniach zagranicznych.

1.    KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ o udział w programie:
Studenci WSHE w Zamościu, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a.    mają obywatelstwo polskie lub posiadają oficjalny stopień uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium RP,
b.    będą (w momencie wyjazdu) studentami, co najmniej drugiego roku studiów I stopnia,
c.    mają zaliczony ostatni semestr studiów,
d.    nie przebywają (w trakcie stypendium) na urlopie od zajęć,
e.    nie korzystali dotychczas z wyjazdu w ramach programu Erasmus+,
f.    nie mają żadnych zaległości finansowych względem WSHE w Zamościu,
g.    posiadają odpowiednią znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona nauka w uczelni przyjmującej,
h.    uzyskali średnią ocen z wszystkich dotychczasowych semestrów studiów, co najm. 3,5.

2.    KIEDY można wyjechać?
a.    Semestr letni – rekrutacja do 30 czerwca 2016 r.
b.    Semestr zimowy – rekrutacja do 23 grudnia 2015 r.

3.    DOKĄD można wyjechać: Belgia, Czechy, Litwa, Słowacja, Turcja (zależy od kierunku studiów)

4.    NA JAK DŁUGO – jeden semestr studiów letni lub zimowy

5.    Ile wynosi STYPENDIUM?
Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:
Grupa I– Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 500 EUR
Grupa II– Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 400 EUR
Grupa III– Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 300 EUR
*Studenci wyjeżdżający na studia za granicę, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na WSHE są uprawnieni do otrzymywania z budżetu Programu Erasmus+ dodatku w wys. 200 euro na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to przysługuje.

6.    Co daje udział w Erasmus+?
a.    zwolnienie z opłat czesnego na WSHE w Zamościu,
b.    stypendium pokrywające koszty utrzymania,
c.    brak opłat czesnego na uczelni zagranicznej,
d.    po zrealizowania programu studiów w uczelni partnerskiej,  zaliczenie przedmiotów na WSHE (system punktów ECTS),
e.    wspaniałe doświadczenie międzynarodowe.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator programu Erasmus+ :
Eliza Terejko (e-mail: international@wshe.eu, tel. kom. 608 658 684)

advert