W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Zasady i terminy rekrutacji

Przyjmowanie kandydatów na studia licencjackie odbywa się na zasadzie wolnego naboru w ramach limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów.

Limity miejsc na kierunki:
Administracja: tryb stacjonarny – 160 osób; tryb niestacjonarny (zaoczny) – 160 osób
Bezpieczeństwo Narodowe: tryb stacjonarny – 160 osób; tryb niestacjonarny (zaoczny) – 160 osób

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),
  • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers),
  • 3 fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dodowód osobistych,
  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 90 zł
Uwaga! Kandydaci na studia, którzy złożą komplet dokumentów do 28 lipca 2018 r. nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej!

PROMOCJA RODZINNA! Osoby spokrewnione ze sobą studiujące w WSHE otrzymują zniżkę czesnego w wysokości 200zł w skali roku!
Druki kwestionariuszy oraz bliższe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać także w Dziekanacie Uczelni ul. Koszary 8, tel. 84 638 82 22.

Studia podyplomowe.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia,
  • kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego.
 
advert