W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS

W dniu 12 września br. WSHE zawarła z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie porozumienie o współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz wydawniczej.

Wymiana doświadczeń dydaktycznych, podejmowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, organizacja konferencji naukowych, seminariów, imprez kulturalnych i sportowych oraz współpraca studenckich kół naukowych to najważniejsze elementy planowanego współdziałania uczelni.

Zawarcie wielopłaszczyznowego porozumienia, a co a tym idzie organizacja wspólnych przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia potencjału dydaktycznego naszej uczelni- mówi prorektor WSHE w Zamościu dr hab. Arkadiusz Bereza. Myślę, że istotnym, w szczególności dla studentów naszej uczelni, efektem zawartej umowy jest stworzenie możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Biblioteka wydziałowa dysponuje bogatym specjalistycznym księgozbiorem, który zapewne w szczególności na etapie przygotowywania prac dyplomowych będzie chętnie wykorzystywany przez studentów.

advert