W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Studia podyplomowe – Kadry i Płace

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, obliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Adresaci

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Studia kierowane są również do specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osób prowadzących własną działalność i zatrudniających pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzania personelem i wynagrodzeniami.

Forma i organizacja zajęć

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje 220 godzin zajęć (wykładów, ćwiczeń i warsztatów).

Zasady rekrutacji

Na podyplomowe studia Kadry i płace przyjmowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie). Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

I. wpłata w dwóch ratach:
Kwota całkowita: 2 340,- zł
1) pierwsza rata w wysokości 1 170,- zł do dnia pierwszego zjazdu
2) druga rata w wysokości 1 170,- zł do 10 marca.

II. wpłata w czterech ratach:
Kwota całkowita: 2 440,- zł
1) pierwsza rata w wysokości 610,- zł do dnia pierwszego zjazdu
2) druga rata w wysokości 610,- zł do 10 stycznia
3) trzecia rata w wysokości 610,- zł do 10 marca
4) czwarta rata w wysokości 610,- do 10 maja

III. wpłata w siedmiu ratach:
Kwota całkowita: 2 562,- zł
1) pierwsza rata w wysokości 366,- zł do dnia pierwszego zjazdu.
2) druga rata w wysokości 366,- zł do 10 grudnia
3) trzecia rata w wysokości 366,- zł do 10 stycznia
4) czwarta rata w wysokości 366,- zł do 10 lutego
5) piąta rata w wysokości 366,- zł do 10 marca
6) szósta rata w wysokości 366,- zł do 10 kwietnia
7) siódma rata w wysokości 366,- zł do 10 maja

PROGRAM STUDIÓW KADRY I PŁACE

 
advert