W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Studia licencjackie – kierunek EKONOMIA

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) realizowane w formie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów zapewnia nabycie wszech-stronnej wiedzy ekonomicznej oraz przygotowuje do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finan-sowymi, ludzkimi i materialnymi.
Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, grup językowych, pracy w laboratoriach komputerowych. W planie studiów jest znaczący udział przedmiotów i metod aktywizujących studentów.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia ekonomiczne przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych –  w kraju i za granicą. Absolwenci nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, potrafią poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, są przygotowani do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych.

Przedmioty:

- Język obcy
– Technologie informacyjne
– Zastosowania informatyki
– Geografia ekonomiczna
– Filozofia
– Ochrona własności intelektualnej

- Mikroekonomia
– Matematyka
– Prawo
– Podstawy makroekonomii
– Zarządzanie
– Statystyka opisowa
– Rachunkowość
– Międzynarodowe stosunki gospodarcze
– Ekonometria

- Ekonomia integracji europejskiej
– Polityka gospodarcza
– Gospodarka regionalna
– Analiza ekonomiczna
– Polityka społeczna
– Finanse publiczne i rynki finansowe

- Podstawy marketingu
– Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
– Agrobiznes
– Służby społeczne i praca socjalna
– Przedsiębiorczość
– Negocjacje i mediacje
– Zarządzanie kadrami
– Usługi
– Podatki
– Zajęcia fakultatywne

Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia (kliknij)

Studia w WSHE to:
 
advert