W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Studia licencjackie – kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

3-letnie (6-semestralne) studia licencjackie realizowane w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kliknij tutaj i zapisz się online

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Od kilku lat obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na wykształconych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, porządku, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Zwiększenie popytu na tego typu fachowców jest wynikiem wzrostu ilości potencjalnych zagrożeń mających źródła w incydentach terrorystycznych w aktywizacji różnych grup i środowisk niebezpiecznych dla porządku i ładu publicznego (ruchy eksternistyczne, sekty), w gwałtownym postępie technicznym, który rodzi potencjalne niebezpieczeństwo zagrożenia różnorodnymi awariami i katastrofami technicznymi oraz coraz częstszymi zagrożeniami ze strony środowiska naturalnego wynikającymi nie tylko z przyczyn metereologicznych. Powyższe przesłanki zaowocowały powstaniem nowego w Polsce kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.

WSHE jest jedną z pierwszych uczelni wschodniej Polski, która uruchomiła kształcenie z tego zakresu. Przez ostatnie lata udało się stworzyć profesjonalny zespół wykładowców składający się z nauczycieli akademickich wywodzących się z AON i UMCS oraz praktyków – pracowników służb mundurowych, radców prawnych i sędziów. Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe został opracowany i jest realizowany we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego regionu. W 2015 r. kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W ramach studiów bezpieczeństwa studenci dokonują wyboru jednej ze specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona narodowa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe będą umieli analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i globalnej. Nabędą ogólną interdyscyplinarna wiedzę z zakresu nauk społecznych, którą będą umieli wykorzystać w pracy zawodowej i życiu społecznym. Będą potrafili szybko rozpoznać zagrożenia i odpowiednio reagować na nie. Będą znać zasady funkcjonowania  podmiotów bezpieczeństwa. Będą przygotowani do pracy w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem ludności i podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji publicznej oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Będą umieli zbierać, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabędą umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia z wykorzystaniem twórczych rozwiązań.

W ramach modułu zajęć o charakterze praktycznym studenci będą mogli zrealizować kurs na członka służb porządkowych i informacyjnych lub odbyć szkolenie z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych. W przypadku ukończenia pierwszego kursu absolwenci uzyskają zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pracownika służb porządkowych i informacyjnych o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. Nr 183, poz. 1087). Osoby, które zdecydują się na ukończenie szkolenia z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych, uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego o którym mowa w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 103).

Wyjątkowość studiów polega na łączeniu wiedzy teoretycznej ze zdobywaniem umiejętności praktycznych poprzez:

 • kontakt z osobami bezpośrednio zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem kryzysowym oraz stosowaniem prawa w sytuacjach zagrożeń i nadzwyczajnych,
 • udział w zajęciach studyjnych w instytucjach państwowych zajmujących się kształtowaniem polityki bezpieczeństwa,
 • udział w zajęciach studyjnych w instytucjach państwowych opracowujących projekty aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, strategii bezpieczeństwa,
 • udziału studentów w zajęciach studyjnych w trakcie których poznają aspekty planowania strategicznego i obronnego,
 • udział w zajęciach studyjnych w instytucjach reagowania kryzysowego,
 • udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach.

Przedmioty:

 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie fizyczne i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Socjologia
 • Metodyka opracowywania prac dyplomowych
 • Psychologia społeczna
 • BHP i ergonomia
 • Ochrona własności intelektualnej

 • Filozofia z elementami etyki
 • Wybrane zagadnienia historii
 • Geografia ogólna i polityczna
 • Ekonomia
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Administracja publiczna
 • System prawny RP
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Współczesne systemy polityczne

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Podstawy strategii bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe

 • Historia polskiej myśli politycznej
 • Historia myśli wojskowej
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Administracja bezpieczeństwa informacji
 • zajęcia praktyczne do wyboru: Samoobrona i techniki interwencyjne lub Służby informacyjne oraz służby porządkowe
 • przedmiot do wyboru: Negocjacje i mediacje lub Komunikacja społeczna

Specjalność: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego i obrona narodowa

 • Obrona narodowa
 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
 • Ochrona cywilna i organizacja ratownictwa
 • Prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • Topografia
 • Ochrona granicy państwa
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Świadczenia na rzecz obrony
 • Gra decyzyjna –  zarządzanie bezpieczeństwem w stanie klęski żywiołowej
 • Seminarium dyplomowe

Specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Bezpieczeństwo europejskie
 • Międzynarodowe prawo karne
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Siły zbrojne
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • System międzynarodowej ochrony praw człowieka
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
 • Terroryzm
 • Operacje i misje wojskowe poza granicami kraju
 • Ochrona granicy państwa
 • Polska polityka zagraniczna
 • Gra decyzyjna – metodyka działania służb publicznych w przypadku ataku terrorystycznego
 • Seminarium dyplomowe

Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (kliknij)

Studia w WSHE to:
 
advert