W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Studia licencjackie – kierunek ADMINISTRACJA

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) realizowane w formie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

Kliknij tutaj i zapisz się online

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów zapewnia nabycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawowej wiedzy ekonomicznej.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o ciekawe, autorskie programy nauczania. Wykorzystywane metody kształcenia mają na celu zwiększenie aktywności studentów. Wiele z prowadzonych zajęć ma formę ćwiczeń, studiów przypadków, treningów umiejętności, warsztatów i seminariów, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się nie tylko wiedzą, ale też umiejętnościami praktycznymi i  pierwszymi doświadczeniami zawodowymi.

W programie kształcenia m.in. zajęcia warsztatowe z przygotowywania pism procesowych, organizacji obiegu dokumentów biurowych i funkcjonowania archiwów zakładowych oraz obliczania składek ubezpieczeniowych. Program został opracowany i jest realizowany we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego regionu. Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym prowadzą praktycy gospodarczy: sędziowie, radcy prawni i urzędnicy.  W 2014 r. kierunek ADMINISTRACJA uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W ramach studiów administracyjnych studenci mają do wyboru cztery specjalności:

  • Administracja biznesu i finansów NOWOŚĆ
  • Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury NOWOŚĆ
  • Gospodarka samorządowa
  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publiczne

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia administracyjne przygotowują do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent administracji potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Ponadto posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii.

Z analizy dot. ekonomicznych losów absolwentów przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że przeciętne ryzyko bezrobocia wśród absolwentów studiów administracyjnych naszej Uczelni jest niższe niż stopa bezrobocia w powiatach gdzie zamieszkiwali. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia na administracji, niże ryzyko bezrobocia w naszym regionie, odnotowano jedynie wśród absolwentów UMCS i KUL. Ponadto z zestawienia opublikowanego przez MNISW wynika, że nasi absolwenci w porównaniu z absolwentami studiów administracyjnych pierwszego stopnia na innych Uczelniach regionu uzyskali drugi najwyższy względny wskaźnik zarobków. Szczegółowe informacje tutaj.

Przedmioty:

- Wychowanie fizyczne i pierwsza pomoc przedmedyczna
– przedmiot do wyboru: Socjologia lub Wybrane zagadnienia historii
– przedmiot do wyboru: Filozofia z elementami etyki lub Etyka w administracji
– Język obcy
– Techniki i programy komputerowe w administracji

- Podstawy wiedzy o państwie i prawie
– Historia administracji
– Nauka administracji
– Podstawy mikro i makroekonomii
– Konstytucyjny system organów państwowych
– Prawo administracyjne część ogólna
– Prawo administracyjne – część szczegółowa
– Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
– Postępowanie administracyjne
– Publiczne prawo gospodarcze

- Prawo finansowe i finanse publiczne
– Prawo karne w administracji publicznej
– Ustrój samorządu terytorialnego
– Podstawy prawa cywilnego
– Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego
– Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
– Statystyka z demografią

- Podstawy prawa międzynarodowego publicznego
– Ochrona własności intelektualnej
– Przedsiębiorczość
– Organizacja ochrony środowiska
– zajęcia praktyczne warsztaty pisania pism procesowych, legislacja administracyjna

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA BIZNESU I FINANSÓW

przygotowuje studenta do podejmowania decyzji finansowo-gospodarczych oraz oceny ich podstawowych konsekwencji w jednostkach sektora publicznego i niepublicznego.

Absolwent ma poszerzoną wiedzę na temat czynności organizacyjno-prawnych związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem firmą. Poznaje zasady gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie oraz metody analizy ekonomiczno-produkcyjnej i planowania działalności gospodarczej. Ponadto nabywa podstawowe wiadomości dotyczące skutków ogłoszenia upadłości oraz likwidacji majątku w postępowaniu upadłościowym.

W trakcie nauki student nabywa wiedzę z zakresu systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz kształtuje umiejętność analizy budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo poznaje zasady funkcjonowania systemu bankowego oraz ofertę usług świadczonych przez instytucje obsługi biznesu (agencje rozwoju regionalnego, izby i stowarzyszenia gospodarcze, ośrodki doradcze, ośrodki wspierające innowacyjność itp.).

Przedmioty specjalnościowe: Finanse samorządu terytorialnego, Podstawy rachunkowości, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstw, Negocjacje i mediacje, Podstawy prawa handlowego, Zamówienia publiczne, Bankowość, Podatki, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, zajęcia warsztatowe do wyboru: Biurowość i archiwizacja lub Ubezpieczenia.

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY

przygotowuje studentów do pracy w sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur.

Absolwenci specjalności mają poszerzoną wiedzę na temat systemu wymiaru sprawiedliwości, prokuratury oraz statusu prawnego urzędnika sądowego. Znają instytucje prawa europejskiego służące usprawnieniu działalności sądów (w szczególności zagadnienia dot. pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, europejski nakaz zapłaty, europejski tytuł egzekucyjny, doręczenia międzynarodowe, uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych itp.)

Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem w szczególności znają procedurę karną, cywilną oraz sądowo-administracyjną, Kształtują umiejętność sporządzania korespondencji sądowej oraz poznają zasady biurowości oraz archiwizacji dokumentacji sądowej. Studenci tej specjalności zapoznają się z rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz metodami, środkami, sposobami i technikami ochrony materiałów niejawnych oraz zbiorów danych osobowych.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych: Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu, Ustrój organów ochrony prawnej, Postępowanie cywilne, Sądowa kontrola administracji, Postępowanie karne i karno-skarbowe, Europejskie prawo sądowe, Negocjacje i mediacje, Korespondencja sądowa, Biurowość i archiwizacja, Ochrona informacji niejawnych.

SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA SAMORZĄDOWA

przygotowuje studenta do pracy w jednostkach samorządowych. Praca administracji samorządowej wykonywana jest obecnie w warunkach zmienności i niepewności wymaga zatem szerokiego profilu kompetencji. Współczesna administracja musi być sprawnie zarządzana, a na sprawność zarządzania składają się nie tylko znajomość norm prawnych ale również znajomość zagadnień gospodarczych, podejście strategiczno – operacyjne wspierane przez nowoczesne narzędzia informatyczne.

Absolwent specjalności gospodarka samorządowa ma poszerzoną wiedzę na temat prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz potrafi efektywnie wykorzystywać źródła prawa do przygotowania, realizacji i oceny zadań dotyczących gospodarki regionu. Specjalność ma za zadnie kształtowanie kompetencji związanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem w jednostce samorządowej jak: zarządzanie finansami, planowanie budżetu, planowanie rozwoju gminy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

przygotowuje studenta do pracy w podmiotach publicznych i niepublicznych na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz mechanizmie podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności.

Absolwent specjalności administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ma poszerzoną wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania i struktury systemu bezpieczeństwa narodowego RP oraz zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i inne podmioty w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Przedmioty specjalnosciowe:

- Finanse samorządu terytorialnego
– Postępowanie egzekucyjne w administracji
– Agrobiznes
– Polityka społeczna
– Negocjacje i mediacje
– Sądowa kontrola administracji
– Zamówienia publiczne
– Gospodarka regionalna
– Podstawy prawa handlowego
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– zajęcia warsztatowe do wyboru: Biurowość i archiwizacja lub Ubezpieczenia
– Metodologia pisania prac dyplomowych
– Seminarium dyplomowe
– Egzamin dyplomowy
– Praktyki

- System bezpieczeństwa narodowego
– Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
– System międzynarodowej ochrony praw człowieka
– Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
– Negocjacje i mediacje
– Ustrój organów ochrony prawnej
– Obrona cywilna i organizacja ratownictwa
– Podstawy zarządzania kryzysowego
– Polityka bezpieczeństwa RP
– Ochrona informacji niejawnych
– Metodologia pisania prac dyplomowych
– Seminarium dyplomowe
– Egzamin dyplomowy
– Praktyki

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA (kliknij)

Studia w WSHE to:
 
advert