W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert
Nowe zasady przyznawania stypendiów studenckich Marszałka Województwa Lubelskiego

Nowe zasady przyznawania stypendiów studenckich Marszałka Województwa Lubelskiego

Zmianie uległy dotychczasowe zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/606/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

O stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkuje w województwie lubelskim,
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
  • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
  • uzyskała średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na macierzystej uczelni,
  • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w §5 ww. uchwały.

Obecnie wnioski o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego należy składać w dniach od 14 do 31 stycznia (wg wcześniejszych zasad – od 1 do 14 stycznia). Rozszerzone zostały także rodzaje działalności, np. działalność popularnonaukowa czy studia międzyobszarowe zgodnie z którymi studenci wykazać się mogą osiągnięciami oraz wartość punktowa przyznawana za poszczególne osiągnięcia wymagane do otrzymania.

Treść uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego wraz z formularzem wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWL.

http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=692&p1=szczegoly&p2=684532

advert