W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
Nowe zasady przyznawania stypendiów studenckich Marszałka Województwa Lubelskiego

Nowe zasady przyznawania stypendiów studenckich Marszałka Województwa Lubelskiego

Zmianie uległy dotychczasowe zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/606/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

O stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkuje w województwie lubelskim,
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
  • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
  • uzyskała średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na macierzystej uczelni,
  • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w §5 ww. uchwały.

Obecnie wnioski o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego należy składać w dniach od 14 do 31 stycznia (wg wcześniejszych zasad – od 1 do 14 stycznia). Rozszerzone zostały także rodzaje działalności, np. działalność popularnonaukowa czy studia międzyobszarowe zgodnie z którymi studenci wykazać się mogą osiągnięciami oraz wartość punktowa przyznawana za poszczególne osiągnięcia wymagane do otrzymania.

Treść uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego wraz z formularzem wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWL.

http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=692&p1=szczegoly&p2=684532

advert