W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Nowe specjalności w ofercie edukacyjnej WSHE: „Administracja biznesu i finansów” oraz „Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury”

Specjalność Administracja biznesu i finansów przygotowuje studenta do podejmowania decyzji finansowo-gospodarczych oraz oceny ich podstawowych konsekwencji w jednostkach sektora publicznego i niepublicznego.

Absolwent ma poszerzoną wiedzę na temat czynności organizacyjno-prawnych związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem firmą. Poznaje zasady gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie oraz metody analizy ekonomiczno-produkcyjnej i planowania działalności gospodarczej. Ponadto nabywa podstawowe wiadomości dotyczące skutków ogłoszenia upadłości oraz likwidacji majątku w postępowaniu upadłościowym.

W trakcie nauki student nabywa wiedzę z zakresu systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz kształtuje umiejętność analizy budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo poznaje zasady funkcjonowania systemu bankowego oraz ofertę usług świadczonych przez instytucje obsługi biznesu (agencje rozwoju regionalnego, izby i stowarzyszenia gospodarcze, ośrodki doradcze, ośrodki wspierające innowacyjność itp.).

Przedmioty specjalnościowe: Finanse samorządu terytorialnego, Podstawy rachunkowości, Instytucjonalne formy obsługi biznesu i agrobiznesu, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstw, Negocjacje i mediacje, Podstawy prawa handlowego, Zamówienia publiczne, Bankowość, Prawo układowe i upadłościowe, Podatki.

Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przygotowuje studentów do pracy w sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur.

Absolwenci specjalności mają poszerzoną wiedzę na temat systemu wymiaru sprawiedliwości, prokuratury oraz statusu prawnego urzędnika sądowego. Znają instytucje prawa europejskiego służące usprawnieniu działalności sądów (w szczególności zagadnienia dot. pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, europejski nakaz zapłaty, europejski tytuł egzekucyjny, doręczenia międzynarodowe, uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych itp.)

Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem w szczególności znają procedurę karną, cywilną oraz sądowo-administracyjną, Kształtują umiejętność sporządzania korespondencji sądowej oraz poznają zasady biurowości oraz archiwizacji dokumentacji sądowej. Studenci tej specjalności zapoznają się z rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz metodami, środkami, sposobami i technikami ochrony materiałów niejawnych oraz zbiorów danych osobowych.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych: Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu, Ustrój organów ochrony prawnej, Postępowanie cywilne, Sądowa kontrola administracji, Postępowanie karne i karno-skarbowe, Europejskie prawo sądowe, Negocjacje i mediacje, Korespondencja sądowa, Biurowość i archiwizacja, Ochrona informacji niejawnych.

advert