W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Stypendia

WSHE dokłada wszelkich starań, aby umożliwić podjęcie studiów jak największemu gronu osób. W tym celu stworzony został system stypendialny w oparciu o zewnętrzne (fundusz MNiSW) i wewnętrzne źródła finansowania. W znowelizowanym systemie pomocy materialnej dla studentów, uregulowanym ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) o pomoc materialną mogą starać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych niezależnie od wieku.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne – jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w Uczelni. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnią Komisją Stypendialną. W chwili obecnej kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 1051,70 zł netto.
 
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania – jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student studiów stacjonarnych, który spełnia powyższe kryteria może otrzymywać to stypendium również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta złożony w uczelni. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – o jego przyznaniu i wysokości decydują:
a) wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,2 oraz terminowe zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów w danym roku i złożenie indeksu w Dziekanacie w wyznaczonym terminie)
b) osiągnięcia naukowe
c) osiągnięcia artystyczne
d) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Stypendium rektora otrzymywać będzie mogło maksymalnie 10 % studentów danego kierunku studiów.

Stypendia ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, którego niepełnosprawność (w stopniu co najmniej umiarkowanym) została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się również o stypendium programu „Student” realizowane ze środków PFRON (szczegółowe informacje nt. programu dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce ‘programy PFRON’ -> „Student”).

Zapomoga – może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Student ubiegający się o zapomogę składa podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przesłanek do udzielenia pomocy materialnej.
Osoby, które znalazły się tymczasowo w trudnej sytuacji życiowej mogą starać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat czesnego.

 
advert