W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Samorząd studencki

Samorząd Studencki to organizacja studencka działająca w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w oparciu o art. 202 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), określającą samorząd jak ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci naszej Uczelni. Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką.

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów WSHE jest reprezentowanie interesów braci studenckiej. W tym celu Parlament Studentów Samorządu Studenckiego WSHE ściśle współpracuje z organami Uczelni.

W myśl działu I §5 naszego Regulaminu Samorządu Studentów WSHE w Zamościu, Samorząd Studencki działa poprzez swoje organy:

 1. broni praw i interesów studentów
 2. określa główne kierunki rozdziału środków przeznaczonych przez organy WSHE na cele studenckie
 3. prowadzi na terenie WSHE działalność w zakresie spraw socjalno- bytowych i kulturalnych studentów
 4. opiniuje projekty uchwał, zarządzeń i decyzji organów WSHE dotyczące studentów
 5. popiera naukowe, kulturalne, turystyczne, sportowe i inne inicjatywy studentów.

Dodatkowo:

 • reprezentujemy środowisko akademickie przez różnymi władzami i instytucjami m.in. w Senacie WSHE
 • zajmujemy się sprawami socjalno – bytowymi i sprawami dydaktyki a także jakości kształcenia – mamy swoich przedstawicieli w Komisji Stypendialnej i Komisji Dyscyplinarnej, mamy wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów
 • inicjujemy i kreujemy życie kulturalno – rozrywkowe organizujemy m.in. Piknik Studencki, Zamojskie Juwenalia, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcję Wielkie Pączkowanie, akcję „Sesyjne SOS”, zbieramy fundusze na akcje charytatywne dla Domu Dziecka w Zamościu, Domu Małego Dziecka w Łabuniach, Domu Dziecka prowadzonego przez siostry zakonne w Zamościu.

 

Samorząd Studencki wspiera działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących, podniesienia poziomu kształcenia, reformy programu i toku studiów.
Samorząd Studencki WSHE kieruje się zasadą apolityczności oraz niezależności od władz państwowych i organizacji politycznych.

Historia Samorządu Studenckiego WSHE
Inicjatorem powołania organizacji studenckiej, której pierwszym i najważniejszym celem byłoby reprezentowanie interesów studentów, były władze Szkoły. Działalność Samorządu Studentów WSHE w Zamościu rozpoczęła się wraz z utworzeniem w 1998r. studiów dziennych na kierunku Ekonomii i Administracji. Pierwszy Samorząd skupił swoją pracę na działaniach legislacyjnych, efektem tych prac było zatwierdzenie regulaminu Samorządu Studentów WSHE.

Przewodniczącymi Samorządu w ostatnich latach byli:

 • 2008-2009 Paulina Nędzyńska
 • 2009-2011 Oskar Kudyk
 • 2011-2012 Michał Poździk
 • 2012-2014 Artur Smutniak

Do Zarządu Parlamentu Samorządu Studentów WSHE na rok akademicki 2014/2015 powołana na funkcję Przewodniczącej Samorządu Studentów została Magdalena Mroczkowska (BNN2), Zastępcą Przewodniczącej została Małgorzata Skiba (EN2), Skarbnikiem – Artur Pietrzniak (BNN3), zaś Sekretarzem – Olga Czochra (BNN2).

Jeżeli chcesz w czasie studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci w przyszłości i jesteś aktywną i kreatywną osobą, która nie boi się wyzwań i zawsze stoi w obronie praw studenta dołącz do nas!
Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Cieszymy się z Waszego zainteresowania pracą Samorządu. Chętnie korzystamy z rad i pomocy.

Serdecznie zapraszany wszystkich do współpracy!

 
advert