W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
advert

Praktyki

Obok wiedzy nabytej w czasie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe (czas trwania praktyk określa plan studiów). Praktyki studenckie to szansa i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki, a także niepowtarzalna możliwość zapoznania się z pracą i problemami instytucji wskazanymi przez Szkołę, a są to między innymi jednostki lokalnej administracji państwowej i samorządowej, instytucje związane z sektorem usług finansowych, instytucje zajmujące się badaniami opinii publicznej oraz pozarządowe organizacje społeczne realizujące cele ogólnospołeczne. Uczelnia dopuszcza także możliwość odbywania praktyki w firmie wskazanej przez studenta.

Podstawowym celem, stawianym przed studentami kierowanymi do odbycia studenckich praktyk zawodowych, jest pogłębienie wiedzy zdobytej w trakcie trzyletnich studiów poprzez konfrontowanie jej z przyjmowanymi w praktyce najnowszymi rozwiązaniami. Przygotowanie do zawodu poprzez praktyki stwarza także szansę na znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Lata ubiegłe pokazały bowiem, że wielu pracodawców chętnie zatrudnia niedawnych praktykantów, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na powierzonych stanowiskach.

Studenci studiujący w systemie zaocznym a pracujący zawodowo na stanowisku zgodnym z wybranym kierunkiem studiów mogą być zwolnieni z obowiązku odbycia praktyk na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy.

Opiekun praktyk zawodowych: dr Magdalena Kuranc-Szymczak

Więcej informacji nt praktyk studenckich,  w tym aktualne oferty przyjęć studentów na praktyki znajdują się na platformie e-learningowej WSHE.

Do pobrania:

Regulamin praktyk
Dziennik praktyk
Zaświadczenie o zwolnieniu z praktyk
Program praktyk – Administracja
Program praktyk – Bezpieczeństwo Narodowe

 
advert